Política de privacitat.

Responsable del tractament de dades01

CIF: A08960353
Adreça postal: Sant Antoni de Baix, 46-48. 08700 IGUALADA
Telèfon: 93 803 7811
Contacte de protecció de dades: farres@splenda.es

Finalitat02

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) s’informa l’usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de MIGUEL FARRÉS ROJAS, SA, amb CIF 08960353 i domicili a Igualada. Les dades personals es tracten en base al seu consentiment i amb la finalitat d’oferir serveis personalitzats als usuaris de la web i donar resposta als missatges rebuts a través del formulari de contacte.

Destinació03

El lloc web www.splenda.es no comparteix dades amb cap tercer.

Es conservaran les dades d’un usuari mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat de el tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Drets04

Les seves dades seran cancel·lades en el moment en que vostè ens retiri el consentiment, fins al moment en què sol·liciti la supressió o després d’oposar-se a el tractament; s’han de conservar durant un termini de 5 anys per respondre a possibles reclamacions, finalitzats els quals seran destruïdes. Les seves dades no seran cedides a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, enviant un escrit a C/ Sant Antoni de Baix, 46-48. 08700 IGUALADA, SPAIN, responsable del tractament de dades o per correu electrònic a farres@splenda.es. Pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Avís legal.

Dades Identificatives01

L’empresa titular de lloc web www.splenda.es (en endavant, “el Lloc Web”) és MIGUEL FARRÉS ROJAS, S.A. (en endavant, “Splenda”), amb CIF A08960353 i domicili social a Sant Antoni de Baix, 46-48. 08700 IGUALADA, inscrita al Registre Mercantil Barcelona Tom 6170, Llibre 5460, Secció 2ª, Foli 1, Full 73020, Inscripció 1ª.

Contacte02

Si desitja vostè contactar amb nosaltres, utilitzi les vies de contacte identificades en la secció Contacte. Per a qüestions relacionades amb la política de privacitat del Lloc Web, adreceu-vos a farres@splenda.es.

Ús del lloc web03

L’ús del Lloc Web li atribueix a vostè la condició d’usuari. L’usuari accepta, pel fet de fer-ne ús, les condicions aquí reflectides.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i diligent dels continguts i serveis del Lloc Web, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions d’ús, i s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquests continguts i serveis en qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi del Lloc Web per part d’altres usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Splenda, d’altres usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

A més, i sense que aquesta enumeració limiti l’abast general de l’obligació disposada en el paràgraf anterior, l’usuari s’obliga a la utilització del Lloc Web a: (a) no introduir o difondre continguts o informació de caràcter racista, sexista, xenòfob, pornogràfic, injuriós, obscè, que suposi apologia del terrorisme, inciti a la violència o atempti contra els drets humans, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent; (B) no provocar danys en els sistemes físics i lògics de Splenda o de terceres persones, ni introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web cap programa, dada, virus informàtic, codi o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats; (C) no utilitzar el lloc web, els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Lloc Web, per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial04

L’usuari reconeix que tots els elements continguts o utilitzats en el Lloc Web (a títol d’exemple: imatges, programari, textos i marques) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de Splenda o els seus respectius titulars o llicenciataris, i es compromet a respectar aquests drets.

Llevat que la llei disposi el contrari, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés a el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior, sense l’autorització dels titulars dels drets corresponents.

Exclusió de garanties i responsabilitat05

SPLENDA únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Lloc Web quan aquests danys siguin imputables a una actuació fraudulenta de SPLENDA. L’usuari reconeix i accepta que la utilització del Lloc Web es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

SPLENDA actuarà diligentment, segons els usos generalment acceptats en el sector, per evitar la presència en el Lloc Web de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.

Amb caràcter merament enunciatiu i no limitador, SPLENDA no es farà responsable dels perjudicis que es puguin derivar de: (a) inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en els equips i dispositius de l’usuari, motivats per causes alienes a Splenda; (B) interrupcions o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (C) perjudicis causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el Lloc Web; i (d) la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a SPLENDA, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

Enllaços a altres llocs d’Internet06

En el cas d’enllaços o enllaços a altres llocs d’Internet, SPLENDA no exerceix control sobre aquests llocs i continguts, ni assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l’accés i ús d’aquests llocs. La inclusió d’aquests enllaços o hipervincles no implica cap tipus d’associació o participació de SPLENDA amb els llocs enllaçats.

Modificació de les presents condicions07

SPLENDA podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús i publicarà les noves condicions d’ús en el Lloc Web de manera que l’usuari pugui conèixer-les abans de procedir a l’ús del Lloc Web. La utilització del Lloc Web un cop modificades les condicions d’ús significarà l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús així modificades.

Protecció de dades08

Les dades personals facilitades per l’usuari en el lloc web, s’incorporaran a un fitxer de què és responsable SPLENDA, les dades identificatives i direcció figuren més amunt, per a la gestió de serveis i de la relació contractual amb SPLENDA.

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb l’ús de la botiga del Lloc Web dirigint-se a farres@splenda.es, aportant còpia del seu DNI o un altre document identificatiu.

Llei aplicable i fòrum09

Les presents condicions generals de venda es regiran i interpretaran de conformitat amb la llei espanyola, i qualsevol conflicte se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat d’Igualada. Li facilitem així mateix un enllaç a la pàgina informativa que ha desenvolupat la Comissió Europea sobre la plataforma de resolució extrajudicial de disputes referides a contractació en línia amb consumidors: Plataforma UE de Litigis en Línia.